» Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

 1. Health2Happiness: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54312124;
 2. Gewichtsconsulent; Mandy Jacobs lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
 3. Opdrachtnemer is in deze Health2Happiness die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten en (digitale) producten. Opdrachtgever is in deze de cliënt of het bedrijf dat gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of (digitale) producten van Health2Happiness- www.health2happiness.nl.
 4. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aangeboden diensten en (digitale) producten.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Health2Happiness en de opdrachtgever.
 6. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Health2Happiness in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.
 7. Praktijkadres: Theo Meijer Sport Plantageweg 6, 3833 AZ Leusden, de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.
 8. Product: het digitale product, zoals betaalde online trainingen en gratis online producten. Deze producten worden door Health2Happiness via de website aangeboden en de opdrachtgever kan deze via de website bestellen;
 9. Dienst: begeleiding via een coachtraject, workshop of cursus. Daaronder vallen ook trajecten met afslankapparatuur, zoals elektrostimulatie en Pressotherapie met infraroodwarmte.
 10. Website: de website www.health2happiness.nl

» Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomst en werkzaamheden tussen Health2Happiness en de opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Health2Happiness deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3. Gedurende de overeenkomst heeft Health2Happiness het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.4. Indien Health2Happiness niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat Health2Happiness het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

» Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Offertes en werkzaamheden van Health2Happiness zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die door een(toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Health2Happiness opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Health2Happiness haar aanbieding baseert. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Health2Happiness zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Health2Happiness te leveren diensten dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2. Prijzen in offertes (bedrijven) zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Prijzen die op de website staan vermeld en bedoeld voor particulieren, zijn inclusief BTW.

3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Health2Happiness niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, website, offertes, e- mailberichten en overeenkomsten binden Health2Happiness niet.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

» Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand:

 1. Nadat de opdrachtgever aangeeft met de overeenkomst akkoord te gaan of als de offerte is ondertekend en aan Health2Happiness geretourneerd.
 2. Nadat de opdrachtgever via de e-mail of betalingsprocedure akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Health2Happiness.
 3. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Health2Happiness de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

» Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Het advies van Health2Happiness tijdens consulten, trainingen, gratis producten, minicursus en de online cursus ‘word je eigen afslankexpert’ is resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. Health2Happiness verplicht zich tot het handelen naar haar beste kunnen. Dit betekent dat Health2Happiness een inspanningsverplichting heeft, maar geen resultaatsverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van de persoonlijke begeleiding of de (online) producten. Indien het resultaat onvoldoende is, geeft dat geen recht op vrijstelling van betaling.

5.2. Health2Happiness maakt gebruikt van afslankapparatuur. Health2Happiness kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de behandelingen niet voldoet aan de verwachtingen van de klant. Gebruik van de afslankapparatuur geschiedt op eigen risico.

5.3. Health2Happiness is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De adviezen die Health2Happiness geeft zijn nooit een vervanging van specialistisch of medisch advies. Bij gezondheidsrisico’s of gezondheidsklachten, zal er eerst medisch advies moeten worden ingewonnen bij een (huis)arts of specialist. De diensten en producten van Health2Happiness richten zich op gezonde volwassenen. Kinderen onder de 18 jaar kunnen gebruik maken van coaching maar niet van de afslankapparatuur.

Elektrostimulatie is ongeschikt voor:

 • Zwangere vrouwen en personen met een hartfalen/pacemaker.
  Raadpleeg altijd eerst je (huis)arts!
 • Contra indicaties Presso therapie
 • Zwangere vrouwen
 • Hartaandoeningen en/of pacemaker;
 • Infecties en/of wondroos;
 • Totale lymfobstructie. Bijvoorbeeld een totale afsluiting van lymfeafvoer door een operatie;
 • Zenuwziekte;
 • Hemofilie;
 • Trombose van de bloedvaten;
 • Bloedziekten;
 • Ernstige mate van hoge of lage bloeddruk;
 • Vaatziekten en/of zwakke bloedvaten;
 • Trombose;
 • Tumoren en/of kanker. U dient minimaal 1 jaar kankervrij te zijn;
 • Stofwisselingsziekten;
 • Zwangerschap;
 • Epilepsie;
 • Zeer ernstige obesitas.

» Artikel 6. Verhindering, verplaatsing, annulering, te laat verschijnen of opzegging van behandelingen, afspraken, diensten zoals workshops en cursussen.

6.1. Afspraken in de afslankstudio voor behandeling of coaching, kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij te laat annuleren van de afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
Te laat komen betekent een verkorte afspraak of een nieuwe afspraak maken. Indien ons werkschema het toelaat, zal de behandeling alsnog (gedeeltelijk) kunnen plaatsvinden.
Trajecten voor begeleiding en behandelingen zijn 1 jaar geldig, er vindt geen restitutie plaats voor niet gebruikte sessies of behandelingen. Restitutie kan in overleg worden verleend, indien tijdens het traject blijkt (en op voorhand niet bekend was) dat wegens ziekte of contra-indicaties uiteindelijk geen gebruik mag worden gemaakt van de behandeling met apparatuur. Dit is alleen mogelijk met een verklaring van arts of specialist.

6.2. Trainingen, cursussen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Health2Happiness mogelijke alternatieven met de opdrachtgever.

6.3. Health2Happiness plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop of cursus in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

6.4. Annuleren 4 tot 2 weken voor de start van de training, cursus, workshop of event, dan zullen 50% annuleringskosten van de deelnamekosten berekend.

6.5. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training, cursus, workshop of event verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.

6.6. Annuleren van een training, cursus, workshop, events of een presentatie zonder bericht:
verplicht tot het betalen van 100% van de kosten van de geannuleerde dienst. 6.7. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training, als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste training dag schriftelijk aan Health2Happiness is doorgegeven. Voor vervanging berekent Health2Happiness een bedrag van € 30,- aan administratiekosten door aan de opdrachtgever.

 

» Artikel 7. Verplaatsing, annulering, ontbinding van maatwerk

7.1. In het geval van trainingen die Health2Happiness voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

7.2. Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Health2Happiness op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde op maat gemaakte training verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Health2Happiness naast een bedrag van € 250,- administratiekosten, de door Health2Happiness gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

7.3. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Health2Happiness te vergoeden.

 

» Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Health2Happiness aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Health2Happiness worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Health2Happiness zijn verstrekt, heeft Health2Happiness het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

» Artikel 9. Prijzen en tarieven

9.1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en in euro’s.

9.2. Voor de bestelde cursus of het bestelde digitale product stuurt Health2Happiness een factuur via de e-mail.

9.3. Health2Happiness heeft het recht de tarieven te wijzigen.

9.4. Alle tarieven zijn terug te vinden op de website. Of in de tarievenlijst ter inzage in de studio.

 

» Artikel 10. Facturatie en betaling

10. Wij factureren nooit rechtstreeks aan zorgverzekeraars, u dient dan ook zelf zorg te dragen voor declaratie van uw factuur. Hierdoor blijft de betalingsverplichting altijd bij de opdrachtgever.

10.1. Alle betalingen dienen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen direct per pin of contant worden voldaan.

10.2. Indien men niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald zal er een sommatie worden gestuurd om alsnog binnen 5 dagen na dagtekening te betalen.

10.3. Indien aan bovenstaande niet wordt voldaan zullen wij helaas genoodzaakt zijn de vordering ter incassering uit handen te geven aan een incassobureau. U bent dan minimaal euro 40,00 excl. BTW incassokosten verschuldigd conform de Wet op de Incassokosten (WIK). De kosten zijn verhoogd met de B.T.W. omdat de B.T.W. door ons niet kan worden verrekend.

 

» Artikel 11 E-Cursus en digitale producten

11.1. De wezenlijke kenmerken van de cursus en de digitale producten zijn omschreven op de website. De cursus wordt via de website ter beschikking gesteld. De opdrachtgever kan via zijn account en na het inloggen met een wachtwoord, op de website de cursus volgen.

11.2. Health2Happiness kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website of in de cursus.

11.3. Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

11.4. De inhoud van de gehele cursus is niet direct zichtbaar op de website.

11.5. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De opdrachtgever dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever Health2Happiness daarvan onverwijld in kennis te stellen.

11.6. Health2Happiness garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De opdrachtgever erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen.  Health2Happiness is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor de opdrachtgever tijdelijk de cursus niet kan volgen. Health2Happiness zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

11.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Health2Happiness, maakt.

11.8. Health2Happiness kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de (online) cursus niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.

 

» Artikel 12. Totstandkoming van de overeenkomst digitaal product

12.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.

12.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

12.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Health2Happiness een bevestigingse-mail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen bevestigings e-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met Health2Happiness.

 

» Artikel 13. Herroepingsrecht

13.1. Aangezien de cursus en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde cursus of op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van de cursus en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.

13.2. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de cursus en/of het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal Health2Happiness pas overgaan tot de levering van de cursus of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken

 

» Artikel 14. Klachten

14.1. Klachten over diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen één week na de behandeling, aanvang cursus of sessie zijn ontvangen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Health2Happiness in staat is adequaat te reageren.

14.2. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

14.3. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen direct contact opnemen met Health2Happiness:

 1. Via het e-mailadres: info@health2happiness.nl;
 2. Via het telefoonnummer: 06-15166459
 3. Schriftelijk naar het adres:
  Health2Happiness
  Amendijk 16
  3829DS Hooglanderveen

» Artikel 15. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

15.1. De gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.